Horgászrend

Horgászrend 2018


A Malév-Dabas Horgász Egyesület (továbbiakban egyesület) horgásztaván horgászati tevékenység a Halgazdálkodásról és
a Hal Védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, továbbá a törvény végrehajtásának részletes utasításait tartalmazó végrehajtási
rendelet (Vhr.), és a vonatkozó kormányrendeletek alapján végezhető. A halgazdálkodási tevékenység során a ,,Természet
Védelméről” szóló 1996. évi LIII. Törvény és a „Környezet Védelmének” általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
Törvény előírásait is be kell tartani.


Esetenként, a halgazdálkodásunk érdekében, fajonkénti, egyedi horgászati tilalom is bevezetésre kerülhet, ezek a halőr
háznál lévő hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek.


A tagságot érintő éves befizetések, tagdíj, éves területi jegy, társadalmi munka megváltás, és egyéb befizetések teljesítésének
határideje, az adott év március 31. napja.


A telepítések nyilvánosak, bármely tag vagy vendég részvétele engedélyezett.
Telepítések után 2 naptári napra rendelhető el horgászati tilalom.


A törvényekben, rendeletekben meghatározottakon túl az alábbiak betartása kötelező.


1. Horgászati feltételek az egyesület horgásztaván.


A tó befogadó képességét figyelembe véve, a taglétszám korlátozott. Új tag felvétele kérelem alapján történik. A kérelmek
elbírálása során, elsősorban Dabas és vonzáskörzetében élők felvételi kérelmét részesítjük előnybe.


Az a személy horgászhat aki:


a./ Az egyesület, vagy bármely más egyesület tagja, érvényes horgászengedéllyel, és az adott évre szóló érvényes
állami horgász jeggyel rendelkezik.


b./ Egyesületi tag esetében, befizette az éves halasítási hozzájárulást és a társadalmi munka megváltását.

c./ Vendéghorgász esetében az adott napra eseti hozzájárulást (napijegyet) váltott. Itt fontos tudni, hogy korábbi
negatív tapasztalatok alapján, a szabálytalankodó, a horgászrendet megszegő személyektől a napijegy kiadás megtagadható!

d./ Az egyesület által kiadott tiszteletjeggyel rendelkezik.

e./ A horgászati okmányok birtokában, az egyesület horgászrendjét, valamint a kifüggesztett időszakos horgászati
tilalmakat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek nem ismeretére való hivatkozás utólag
nem fogadható el, és nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól!

2. Horgászati idő.

a./ Éves halasítási díjat megfizetett tagoknak:
Nappali horgászat: január 1.-december 31. között 06.-21. óráig
Ez az időszak évszakonként változhat, ilyenkor a hirdető táblán kifüggesztésre kerül.
Éjszakai horgászat: munkaszüneti valamint ünnepnapot megelőző éjszaka

b./ Napijegyes horgászoknak:A napijegy csak egy napszakra való horgászatra érvényes, és napszakonként egy darab
használható fel.
Reggel 06.-18. óráig vagy este 18.-06. óráig.
Ettől hosszabb idejű horgászat, több napijegy egyidejű megváltásával lehetséges.
Töredék nap nincs, a később kezdés nem jogosít a következő napszakba átnyúló horgászatra.

3. Adminisztrációs szabályok.

a./ Az egyesület tagja a tóhoz történő megérkezést követően köteles a halőr háznál bejelentkezni, és az ott elhelyezett
naplóba nevét, és az érkezés pontos idejét olvashatóan bejegyezni. A horgászat befejeztével az elvinni kívánt halat
a halőrnek be kell mutatni, aki azt megméri és annak pontos súlyát névvel együtt feljegyzi. Távozáskor a naplóba
rögzítenie kell az elvitt halak darabszámát, súlyát, a távozás idejét, és a nevet. Ha valaki nem visz halat, akkor is
jeleznie kell a halőrnél, hogy befejezte a horgászatot. Köteles tűrnie, hogy a halőr felszólítás alapján személyes
tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából átvizsgálja.

b./ A napijegyes horgász megérkezéskor és távozáskor köteles a halőr háznál jelentkezni regisztrálás végett. Horgászigazolványa
a horgászat időtartamára a halőr háznál leadásra kerül. Távozáskor a fogási adatokat rögzítő szelvényt
le kell adni. A halőr a fogási adatokat rögzíti, az elvinni kívánt halakat leméri. Köteles tűrnie, hogy a halőr felszólítás
alapján személyes tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából átvizsgálja.

4. Horgászati módok.

a./ Teljes jogú tag, és a napijegyes horgász egyszerre két bottal, az eresztéken maximum három horoggal horgászhat.

b./ Ifjúsági tag, egy bottal, az eresztéken maximum három horoggal horgászhat.

c./ Gyermek horgász egy bottal az eresztéken maximum három horoggal horgászhat. Ide tartozik még, hogy a gyermek
csak a területre érvényes horgászengedéllyel rendelkező felnőtt felügyelete mellett, horgászhat.
Méretes nemes hal kifogása esetén, az csak a felügyeletet ellátó horgász fogási naplójába történő bejegyzés után
tartható meg.

5. Megtartható halmennyiség.

a./ 2 botos éves jogosítással rendelkező tagoknál:
Nemes halakból napi 2 db, heti 4 db. (ide értve az amurt is)
Ragadózóból napi 1 db. heti 2 db.
Nemes halakból éves szinten 40 kg. (ide értve az amurt is)
Egyéb halakból napi 3 kg. éves szinten 60 kg.

b./ 1 botos éves jogosítással rendelkező tag, aki ifjúsági, öregségi nyugdíjas, vagy olyan feleség,
akinek a férje 2 botos jogosítással rendelkezik:
Nemes halakból napi 1-db. heti 2 db. (ide értve az amurt is)
Ragadozóból napi 1-db. heti 1 db.
Nemes halakból éves szinten 20-kg. (ide értve az amurt is)
Egyéb halakból napi 3-kg. éves szinten 30 kg.

c./ 2 botos napijegyes horgász, jegyenként:
Nemes halakból 2 db. (ide értve az amurt is)
Ragadozóból 1 db.
Egyéb halból 3 kg.

d./ 1 botos napijegyes horgász, aki ifjúsági vagy öregségi nyugdíjas:
Nemes halakból 1-db. (ide értve az amurt is)
Ragadozóból 1 db.
Egyéb halakból 3 kg.

Éves jogosítással rendelkező tag, ha az éves mennyiséget megfogta, új területi engedélyt válthat, az első engedély
lezárásával.

A meg nem fogott mennyiség elveszik, tovább nem vihető, másnak nem ruházható át.

6. Méretkorlátozások az elvihető halakra.

a./ Ponty: maximum 4-kg. (felette vissza kell helyezni)
b./ Amur: maximum 6-kg. (felette vissza kell helyezni)
c./ Süllő: maximum 3-kg. (felette vissza kell helyezni)
d./ Az itt fel nem sorolt halak esetében, a fogási napló előírásait kell figyelembe venni!

Koi pontyokat elvinni tilos!
A méretkorlátozás feletti halakat szákban tartani tilos!
Mérlegelés, fényképezés után azonnal vissza kell helyezni a tóba!

7. Horgászati kötelmek.

7/1. A kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből
adódó szükséges minimumot.

7/2. Halvédelmi eszközök megléte (megfelelő méretű és állagú halmatrac, merítő szák, fertőtlenítő) és ezek szakszerű
használata kötelező!

7/3. A horgász köteles a kifogott hal mérésére alkalmas eszközt magánál tartani!

7/4. A tavon a behordás mindennemű változata, etetőhajó használata tilos!

7/5. Békés halak horgászatánál, fonott zsinór direktben való használata tilos!
Fonott zsinór csak dobóelőkének és horogelőkének használható!

7/6. Merítő szák használata minden esetben kötelező!
Tilos a halat a parton felhúzva, vontatva ki venni a vízből!

7/7. A tavon foglalt hely nincs! A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik! Készséget, felszerelést, a
horgászhelyre előre telepíteni tilos!

7/8. Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos!
A horgászhelyek tisztaságáért és bármi nemű rendellenességéért az ott horgászó személy felel! A horgászhelyen talált
szemetet, hulladékot a horgász köteles még a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni! Nem hivatkozhat arra,
hogy a szemét már érkezése előtt a horgászhelyen volt! A horgászat során a helyet folyamatosan tisztán kell tartani!
A horgászat befejeztével az összegyűlt hulladékot a horgász köteles magával vinni!
A horgászhelyet csak tiszta, rendezett állapotban szabad elhagyni!
A horgász köteles az összegyűjtött szemét elszállítására alkalmas szemetes zsákot magánál tartani!

7/9. A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén haladéktalanul beavatkozhasson!
Aki a horgászhelyét elhagyja (akár rövid időre is), az készségeit köteles a vízből kivenni! A horgász a bevetett készségek
őrzésével más személyt nem bízhat meg!

7/10. A kifogott és elvinni kívánt nemes halat a fogás után, azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba! Egyéb halak
esetében a horgászat végeztével, de még a horgászhely elhagyása előtt kell bejegyezni! A fogási napló bejegyzésének
átjavítása, felülírása szigorúan tilos! Véletlenszerű elírás kijavítása csak a halőr jelenlétében, annak jóváhagyásával
lehetséges!
A kifogott halakat cserélgetni, vagy másnak átadni szigorúan tilos!

7/11. A kifogott halak haltartóban, kizárólag a tó vizében tárolhatók!
A horgász a kifogott halat csak saját haltartójában tárolhatja!
Több napig tartó horgászat esetén a horgász 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat a szákjában. A kifogott
halat a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyről!
A horgászat befejezése után, a halat tárolás céljából hátrahagyni tilos!
Vödörben kizárólag csalihal tárolása engedélyezett!

7/12. A tó területén halat tisztítani tilos!
Több napig tartó horgászat idején a halak étkezési célú felhasználása úgy történhet meg, ha a helyszínre hívott halőr
a felhasználni kívánt halat a fogási naplóból beazonosítja és a naplóba „ felhasználva” szignóval bejegyzi! Ebben az
esetben is csak a kijelölt helyen tisztítható a hal!

7/13. Lakókocsit csak az egyesület tagjai használhatnak, az eddigi szabályozás figyelembe vételével és betartásával.
A lakókocsik tárolására valamint a horgászat idejéig a vízparton való elhelyezésére, a vezetőség által kijelölt helyen
van lehetőség!

7/14. Az éjszakai horgászat csak állandó, folyamatosan jól kivilágított horgászhely megteremtésével valósítható
meg!

7/15. A befagyott tavon a lékhorgászat nem megengedett, tilos!

7/16. A tóban fürödni, csónakázni tilos!
A vízbe menni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben tartása (tárolása) céljából, az azt indokoló vízállás
mellett, az ahhoz elengedhetetlen mértékig szabad!

7/17. Kutyát a vízparton csak pórázon, szájkosár használatával lehet tartani!
Kutyát vagy bármilyen állatot a vízben fürdetni tilos!

7/18. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad, kizárólag összegyűjtött, lehullott száraz faágakból, vagy
otthonról hozott fával!
A kijelölt tűzrakó helyen szemetet égetni, ezekbe szemetet dobálni tilos!

7/19. Tilos a tó körüli növényzet, bokrok, fák, valamint az összefüggő nádfal rongálása önhatalmú irtása, vagdosása.
Új horgászhely kialakítása csak a vezetőséggel egyeztetve lehetséges!

7/20. A tó teljes területén gépkocsit, a balesetveszélyre tekintettel, mindenki csak saját felelősségére használhat! A
gépkocsival vagy gépkocsiban keletkezett károkért az egyesület felelősséget nem vállal!

7/21. A tó teljes területén tilos a mások nyugalmának megzavarására alkalmas túlzott hangoskodás, zenehallgatás!
Kerüljük a túlzott alkohol fogyasztást és a trágár beszédet, káromkodást! Kérjük horgásztársainkat és vendégeinket a
rend és a tisztaság megőrzésére illetve a kulturált magatartás betartására!

8. Ellenőrzések.

8/1. Felhívjuk horgásztársaink valamint a látogatók figyelmét, hogy a horgásztó teljes területén kamerarendszer működik!
Ezek felvételei bizonyítékként használhatóak fel a horgászrendet megszegő, vagy szabálysértést elkövető
személyek fegyelmi vagy szabálysértési ügyeinek kivizsgálásakor!

8/2. Az egyesületnél hat, a Pest Megyei Halgazdálkodási Hatóságnál képzett és vizsgát tett, regisztrált, fényképes
igazolvánnyal és szolgálati naplóval ellátott halőr teljesít szolgálatot.

8/3. A halőr kérésére a horgász valamint a látogató köteles magát igazolni, és az ellenőrzésnek alávetni. Az intézkedés
megtagadása, akadályozása, a halőrrel szembeni trágár beszéd, esetleges erőszakos magatartás, a legsúlyosabb
fegyelmi vétségek közé tartozik!

8/4. Az ellenőrzésre jogosult személyek, a tó teljes területén a nap 24 órájában ellenőrizhetnek. A horgász valamint
a látogatók, vendégek járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a
személyek csomagját, ruházatát átvizsgálhatják. Lakókocsi esetén a halőr kérésére a hűtőszekrény, hűtőláda tartalmát
is meg kell mutatni! A fellelhető halmennyisége nem lehet több a folyamatos kint tartózkodás során megfogható és
a fogási naplóba bejegyzett mennyiségnél. Az intézkedés megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos
törvények szerint bűncselekménynek minősül és eljárást von maga után! Az ellenőrzésre jogosult az ellenőrzés ideje
alatt a szabálysértésről, illetve az azt bizonyító körülményekről eszközökről, hang, kép illetve video felvételt készíthet
amik az eljáró szerv a fegyelmi eljárás során bizonyítékként felhasználhat! A helyi horgászrend megsértői ellen a
halőr köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni Az addig fogott halakat elkobozza és visszahelyezi a tóba. A vétséget
elkövető személytől a területi engedélyt bevonja és a fegyelmi eljárás lefolytatása céljából a szolgálati naplóba írt
jelentéssel együtt leadja az egyesület elnökének!

8/5. Kérjük a fenti horgászrend tudomásul vételét és betartását!

A fel nem sorolt tételek, észrevétel, vagy kérdés esetén kérjük, keressék a halőrt vagy az egyesület vezetőségét.


Tisztelettel:


Malév- Dabas Horgász Egyesület

Bejelentkezés

Véletlen képek

100.jpg

Időjárás